X

OBCHODNÍ PODMÍNKY A GDPR


Obchodní podmínky

1.       Obchodní podmínky

1.1      Tyto obchodní podmínky a pravidla zpracování osobních údajů (dále jen „Pravidla“) obsahují práva a povinnosti mezi námi, společností            VELUS Invest SE, IČ: 05191190, se sídlem Pobřežní 394/12, Karlín, 186 00 Praha 8, jako poskytovatelem služby „Poptávám advokáta“ (dále jen „Služba“) a Vámi, jako zájemcem o Službu.

1.2                Závazný právní vztah mezi Vámi a námi, jehož předmětem je Služba (dále jen „Smlouva“) vzniká v případě, že (i) řádně vyplníte poptávkový formulář (dále jen „Formulář“) za účelem zveřejnění poptávky (dále jen „Poptávka“), (ii) odsouhlasíte tato Pravidla skrze zaškrtnutí příslušného políčka na Formuláři, (iii) kliknete na tlačítko „Odeslat“. Splněním bodů (i) až (iii) se rovněž stáváte uživatelem Služby.

1.3                Službou se rozumí zejména zprostředkování kontaktu mezi Vámi a advokátem vhodným pro zajištění právní služby, kterou popíšete ve Formuláři, případně další doprovodné služby, na kterých se můžeme individuálně dohodnout.

1.4                Uzavřením Smlouvy se my zavazujeme zejména k následujícímu:

1.4.1                        Pokusíme se pro Vás najít advokáta, který převezme právní zastoupení k právnímu případu popsanému ve Formuláři

1.4.2                        Za účelem vyřízení Vaší poptávky budeme oslovovat pouze osoby zapsané v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou, kteří jsou oprávněni poskytovat právní služby dle zákona č. 85/1996 Sb. ze dne 13. března 1996, o advokacii, ve znění pozdějších předpisů 

1.4.3                        Poskytneme Vám nezbytnou součinnost pro splnění účelu Smlouvy

1.4.4                        V rámci našeho vztahu s Vámi budeme postupovat v souladu s těmito Pravidly a právním řádem České republiky.

1.5                 Vy se uzavřením Smlouvy zavazujete zejména k následujícímu, resp. prohlašujete následující:

1.5.1                        Údaje, které jste poskytl ve Formuláři, jsou úplné a správné

1.5.2                        Souhlasíte, že námi pověřená osoba může Vaši Poptávku upravit před jejím odesláním advokátům

1.5.3                        Poskytnout nám veškerou součinnost, kterou po Vás budeme požadovat za účelem vyřízení Vaší Poptávky. V případě, že součinnost neposkytnete, máme právo Vám poskytování služby vypovědět s okamžitou účinností

1.5.4                        Na vyžádání nám sdělit veškeré požadované informace týkající se Vaší spolupráce s námi zprostředkovaným Advokátem.

1.5.5                        Budete používat Službu pouze k účelu, ke kterému je určena.

1.5.6                        Nebudete se v souvislosti s užíváním Služby dopouštět žádného protiprávního či neetického jednání.

1.5.7                        nebudete činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo Službu (nebo sítě a servery připojené ke Službě).

1.6                Trvání a zánik Smlouvy se řídí následujícími pravidly:

1.6.1                        Smlouva na poskytnutí Služby se uzavírá na dobu neurčitou. 

1.6.2                        Každá ze stran (tj. My a i Vy) má právo jednostranně vypovědět Smlouvu bez udání důvodů s jednoměsíční výpovědní lhůtou, jež počíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení písemné výpovědi.

1.6.3                        Výpověď může být doručena zejména elektronicky prostřednictvím emailu na kontaktní údaje, které si smluvní strany sdělí.

1.6.4                        Smlouva dále zaniká v následujících případech:

1.6.4.1          Do 1 roku od zadání Vaší poptávky Vás nebudeme kontaktovat s tím, že jsme pro Vás našli vhodného Advokáta.

1.6.4.2          Dojde ke splnění účelu Služby, resp. Smlouvy.

1.7                Za žádných okolností Vám neodpovídáme za jakoukoliv přímou či nepřímou újmu či škodu, která by Vám mohla vzniknout v souvislosti s poskytováním Služby. Zároveň Vás tímto upozorňujeme, že případný právní vztah mezi Vámi a advokátem, kterého Vám zprostředkujeme, se řídí smlouvou mezi Vámi a tímto advokátem. V žádném případě tedy nejsme jakkoliv povinni či oprávnění z tohoto právního vztahu.

1.8                Jako poskytovatel Služby si dále vyhrazujeme následující:

1.8.1                 V případě, že Vaši poptávku vyhodnotíme jako nezpůsobilou pro účely postoupení Advokátům, nemusíme se takovou Poptávkou dále nezbývat. Pokusíme se Vás o této skutečnosti informovat, pokud tak však neučiníme, nepředstavuje to z naší strany porušení povinnosti ze Smlouvy.
Pravidla zpracování osobních údajů pro službu Poptávám advokáta

 

2.       Zpracování osobních údajů

2.1.              My, jakožto správce Vašich osobních údajů, postupujeme při zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), zákonem o zpracování osobních údajů a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.

2.2.              Spolu se zadáním Vaší Poptávky budete vyzván k poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písem a) Nařízení a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2.3.              Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, telefonní číslo, adresa trvalého pobytu (případně bydliště), adresa elektronické pošty (email) a IP adresa. 

2.4.              Zpracování osobních údajů zahrnuje zejména jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, upravování, pozměňování, doplňování či opravu, vyhledávání, používání, šíření v souladu s těmito Pravidly, zveřejňování, uchovávání, blokování a likvidaci.

2.5.              Účelem zpracování Vašich osobních údajů je řádné zajištění zprostředkování poskytování Služby. Osobní údaje tak poskytneme zejména Advokátům za účelem zprostředkování právních služeb, případně jiným našim obchodním partnerům ovšem vždy v rozsahu Vašeho souhlasu, který v souvislosti se Službou poskytnete.

2.6.              Dále Vám na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů můžeme čas od času zaslat výhodné nabídky našich partnerů, zejména z oblasti telekomunikací, energetiky či finančních služeb.

2.7.              Sdělujeme Vám, že máte právo zejména na následující:

2.7.1.                      požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás               zpracováváme, čímž se rozumí právo získat od naší organizace                jakožto správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás             týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak,               máte        právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším    informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení, 

2.7.2.                      požadovat opravu osobních údajů, které o Vás zpracováváme, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování máte     v některých případech právo požadovat také doplnění                neúplných osobních údajů, 

2.7.3.                      požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou                 upraveny v čl. 17 Nařízení.

2.7.4.                      požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 Nařízení, 

2.7.5.                      získat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 Nařízení a 

2.7.6.                      máte právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 Nařízení z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace.

2.7.7.                      Máte právo souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely kdykoliv odvolat.

2.7.8.                      Máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů